Hankinnat alueella Pohjanmaa

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Pohjanmaa

2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-13   Kolme intraoraaliskanneria vuonna 2023 ja mahdollisesti 3 + 3 vuosina 2024-2027 Pohjanmaan hyvinvointialueelle (Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjanmaan hyvinvointialue kilpailuttaa Suun terveydenhuollon toimeksiannosta intraoraaliskannereita neljä (4) vuotta voimassa olevalle sopimuskaudelle. Puitejärjestely on voimassa 4 vuotta. Intraoraaliskannereita hankitaan vuonna 2023 Pietarsaareen yksi kpl, Mustasaareen yksi kpl ja Vaasaan yksi kpl, yhteensä kolme kappaletta. Hankintaan sisältyy mahdollisuus vastaavien intraoraaliskannereiden hankintaan vuosina 2024-2027 yhteensä 3 + 3 kappaletta, mikäli määrärahaa laitteisiin myönnetään. Saatujen … Näytä hankinnat »
2023-09-12   Leasingautot (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa leasingautojen puitejärjestelyn tarjouspyynnöllä ilmoitettujen asiakkaidensa käyttöön. Näytä hankinnat »
2023-09-01   Vartiointi- ja järjestyksenvalvontapalvelut sopimuskaudelle 1.12.2023 - 30.11.2025 sekä optio kaudelle 1.12.2025 - 30.11.2026 (Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne Vaasan keskussairaalan vartiointi, henkilö- sekä kiinteistöturvallisuudesta tarjouspyynnön sekä tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 1.12.2023 – 30.11.2025. Hankintaan liittyy optio kaudelle kaudelle 1.12.2025 - 30.11.2026. Alueilla sijaitsee yhteensä noin 90 osastoa ja poliklinikkaa. Päivittäinen kävijämäärä Hietalahden ja Huutonimen alueella on useita tuhansia henkilöitä. Näytä hankinnat »
2023-08-31   Vakuutukset försäkringar, ammattikorkeakoulu yrkeshögskolan Novia (AB Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi)
Upphandling av försäkringar för personal och studerande vid yrkeshögskolan Novia. Näytä hankinnat »
2023-08-31   Perusterveydenhuollon päivystyksen lääkäripalvelut Vaasan keskussairaalaan, ajalle 2024- (Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan tavoitteena on lääkärityövoiman vuokraaminen kattamaan virka-ajan ulkopuolisen ja mahdollisen päivä-aikaisen perusterveydenhuollon päivystyksen tarve yhden sopijaosapuolen kanssa. Hankinnan kohteena on Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksen lääkäripalvelut. Hankinnan tarkoituksena on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita perusterveydenhuollon päivystyspalveluita terveydenhuoltolain 2010/1326 50 §:n mukaisesti väestön kielelliset erityispiirteet huomioiden. Näytä hankinnat »
2023-08-23   Kriittisen viestinnän ja hälyttämisen järjestelmän hankinta SaaS-palveluna Pohjanmaan Hyvinvointialueelle (Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjanmaan Hyvinvointialue pyytää tarjousta kriittisen viestinnän ja hälyttämisen järjestelmästä. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 aikana koko hyvinvointialueella. Näytä hankinnat »
2023-08-10   Työvaatteet, jalkineet ja henkilösuojaimet (TeeSe Botnia Oy Ab)
TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia henkilösuojaimista, työvaatteista ja –jalkineista TeeSe Botnia Oy:n ja sen omistajayhteisöjen tarpeisiin pääasiassa tekniselle alalle puitesopimuksen solmimista varten. K o sopimukseen sisältyy monen eri ammattialan työ- ja suojavaatteet (mm. housut, paidat, takit), turva- ja työjalkineet sekä suojaimet (suojakypärät ja -lasit) kesä- ja talvikäyttöön. Työskentely tapahtuu ammatti-alasta ja työtehtävästä riippuen sisä- ja ulkotiloissa hyvin erilaisissa ympäristöissä … Näytä hankinnat »
2023-08-07   Mammografiaseulonnat Pohjanmaan hyvinvointialueella, hankintakaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025 ja optioina vuosille 2026 ja 2027 (Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjanmaan hyvinvointialue ("Tilaaja") kilpailuttaa terveydenhuoltolain ja seulonta-asetuksen mukaiset mammografiaseulontapalvelut kokonaisuudessaan. Hankinta keskitetään yhdelle toimijalle koko hyvinvointialueelle ja valittu palveluntuottaja vastaa mammografiaseulontojen toteutuksesta kokonaisuudessaan Näytä hankinnat »
2023-08-07   Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon jononpurku, valmiin potilaan mallilla (Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinta koskee Pohjanmaan hyvinvointialueen (jatkossa ”Tilaaja”) suun terveydenhuollon jononpurkupalvelua, "valmis potilas" mallilla. Hankinnan sopimuskausi alkaa 18.9.2023 ja päättyy 31.12.2023. Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-18   Isokorventie, yksityistien perusparantaminen - Kristiinankaupunki (Isokorventie-Kristiinanakaupunki)
Isokorventie on Kristiinankaupungin ja Karijoen kuntien alueella oleva 2757 metriä pitkä yksityistie jonka kunto on tyydyttävä. Perusparannus koskee tien kantavuuden parantamista, ojien kaivua, rumpujen uusimista ja massojen siirtoa. Tarkemmin työ on eritelty liitteenä olevassa suunnitelmassa. Näytä hankinnat »
2023-07-05   Henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinnan kohteena ovat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoitotyöt ovat pääosin raivaus- ja moottorisahalla tehtäviä töitä. Työ voi sisältää myös käsityövälinein tehtävää puuston käsittelyä sekä esimerkiksi niittoa ja pienpatojen tekemistä, raivatun puuston tai niitetyn heinän käsittelyä ja raivaustähteen polttamista. Työt voivat sisältää myös kasvivieraslajien torjuntaa ja muuta henkilötyönä toteutettavaa luonnonsuojelutyötä. Kemiallista torjuntaa ja erityistä suojavarustusta vaativat … Näytä hankinnat »
2023-07-05   Äkillisten ja lyhytaikaisten lähihoitaja- ja sairaanhoitajapalveluiden ostopalvelu Pohjanmaan hyvinvointialueelle... (Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden tuottaminen ostopalveluna Pohjanmaan hyvinvointialueen toimipisteiden äkilliseen ja lyhytaikaiseen lähihoitaja- ja sairaanhoitajapalvelun tarpeeseen. Ostopalvelulla korvataan vakituisen henkilöstön ennakoimattomien ja yllättävien poissaolojen aiheuttamaa henkilökuntavajetta. Äkillistä ostopalvelua voidaan tarvita äkillisesti lähihoitajien ja sairaanhoitajien arkipäivien aamu-, ilta- ja yö työvuoroihin. Näytä hankinnat »
2023-06-30   Ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, kokopuun korjuu ja lähikuljetus luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinta sisältää ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, koneelliset raivaukset ja kokopuun korjuut sekä lähikuljetukset luonnonsuojelualueilla. Pääsääntöisesti työt ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kaivinkonetyöt voivat sisältää ojitusalueiden ennallistamista, jossa palautetaan ojitettujen suoalueiden vesitalous ojat tukkimalla sekä patorakenteilla, pintavalleilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Lisäksi kaivinkonetyöt voivat sisältää palokujien tekoa sekä perinnebiotoopeilla ja … Näytä hankinnat »
2023-06-30   IT234583 Kt 68 siltojen ja liittymien parantaminen välillä Edsevö-Pietarsaari RS (Väylävirasto)
Hankinta sisältää Kantatien 68 siltojen ja liittymien parantamisen rakentamissuunnitelman laatimisen tietomallintamalla. Rakentamissuunnitelma laaditaan mallintamalla ja työssä syntyvä malliaineisto siirretään rakentamiseen. Suunnitelmamallin lisäksi suunnitelmia toteutetaan myös perinteisessä muodossa. Suunnittelutehtävä on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Näytä hankinnat »
2023-06-29   Yksityistien perusparannusurakka - Vaasa Sundom (Hemskogsvägarnas Väglag)
Hemskogsvägarna Tiekunta käsittää noin 18,5 km soratietä joista noin 5 km on kiinteän asumisen teitä ja 13,5 metsäautoteitä, Sundomin kylässä Vaasassa. Teiden käyttäjiä ovat vakituiset asukkaat, kesämökkeilijät, metsänhoitoon ja maanviljelyyn liittyvät ajot, osa kesämökeistä on ympärivuotisessa käytössä. Teiden perustamis- / rakentamis tavasta ei ole kirjallista tietoa. Teiden kunto tällä hetkellä on välttävä ja osittain erittäin huono, peruskorjauksia tai suurempia huoltotöitä ei ole suoritettu pitkään … Näytä hankinnat »
2023-06-28   Kalusteet (TeeSe Botnia Oy Ab)
TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia seuraavien kaluste- ja tuoteryhmien mukaisista kalusteista ja niihin liittyvistä muista tuotteista: 1. Päiväkotikalusteet 2. Koulu- ja oppimisympäristökalusteet 3. Toimisto- ja yleistilojen kalusteet 4. Kirjastokalusteet 5. Hoivakalusteet 6. Hoivasängyt 7. Hoivasänkyjen patjat 8. Sairaalasängyt (Sähkötoiminen potilassänky vuodeosasto- ja hoito-osastokäyttöön sekä lisävarusteet) Saatujen tarjousten pohjalta muodostetaan puitejärjestely kaluste- ja tuoteryhmittäin … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Työsuhdepolkupyörät leasingpalveluna (TeeSe Botnia Oy Ab)
TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia työsuhdepolkupyörien leasingpalvelusta TeeSe Botnia Oy Ab:n ja sen omistajayhteisöjen tarpeisiin. Hankittavan palvelun tulee mahdollistaa työsuhdepolkupyöräedun hyödyntämisen hankintaan sitoutuvien yhteisöjen henkilöstöille tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Leasingpalvelu sisältää leasingrahoituksen ja työsuhdepyöräpalvelun hallinnoinnin kokonaisuutena. Sopimuskumppaniksi valitaan yksi (1) palveluntuottaja toistaiseksi voimassa olevalle … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: GoByBike Finland Oy
2023-06-22   Senaatti-konsernin Sähkötekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii sähköteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Sähköteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia korjaus-, uusimis-, huolto- ja muutostöitä, sekä pieniä investointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksen kesto on viisi vuotta ja hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella noin 150 milj. eur (sisältää kaikki osa-alueet) Toimittajalta edellytetään … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin LVI- työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii LVI-töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Ilmanvaihtotöillä tarkoitetaan erilaisia kunnossapitoon liittyviä ilmanvaihtotöitä, jotka voivat koskea kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotehtäviä, asiakkaiden tilamuutoksia, sisäilmakorjauksia sekä pieniä purku-, korjaus- ja uudisinvestointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Putkitöillä tarkoitetaan erilaisia … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Rakennustekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii rakennusteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Rakennusteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöitä, kuten esim. tilamuutokset, sisäilmakorjaukset, rakennusosien uusimiset, korjaukset ja kunnostukset, purkutyöt sekä pienehköt investointihankkeet, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksella voidaan tilata myös … Näytä hankinnat »
2023-06-15   Päivystysapu 116117 yhdysliikenteen hankinta (DigiFinland Oy)
DigiFinland Oy pyytää tarjousta seuraavasta palvelukokonaisuudesta: • Päivystysapu 116117 -puhelinpalvelun yhdysliikenne Päivystysapu 116117 on virka-ajan ulkopuoliseen kiireellisen hoidon neuvontaan ja ohjaukseen keskittynyt puhelinpalvelu. Palvelu on toiminut syksystä 2017 lähtien. Palvelu on käytössä lähes kaikilla hyvinvointialueella ja kattaa 97 % Suomen asukkaista. Asukas voi soittaa maksuttomaan numeroon ennen päivystyspoliklinikalle hakeutumista tai kun tarvitaan neuvoja tai hoito-ohjeita … Näytä hankinnat »
2023-06-14   Imulakaisuauto (Vaasan kaupunki / Kuntatekniikka)
Teese Botnia Oy Ab:n hankintapalvelut pyytää Vaasan kaupungin kuntatekniikan toimeksiannosta tarjouksia imulakaisuauton hankinnan muodostamiseksi. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Scania Suomi Oy
2023-06-13   Mainos- ja viestintätoimistopalvelut (TeeSe Botnia Oy Ab)
TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia mainos- ja viestintätoimistopalveluista TeeSe Botnia Oy:n ja sen omistajayhteisöjen tarpeisiin puitejärjestelyn muodostamiseksi osa-alueittain valittujen palveluntuottajien kanssa jäljempänä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatulla tavalla. Hankinnan kohteena olevat palvelut on jaettu seitsemään (7) osa-alueeseen: 1. Strategiset mainostoimistopalvelut (strateginen kumppani) 2. Kokonaisvaltaiset mainostoimistopalvelut 3. Graafinen suunnittelu 4. Videotuotanto 5. … Näytä hankinnat »
2023-06-12   Kontaktienhallintajärjestelmän hankinta (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on Vaasan Sähkö-konsernin käyttöön hankittava kontaktienhallintajärjestelmä. Tavoitteena on hankkia konsernin asiakaspalveluorganisaation tiimeille sopiva monikanavainen asiakaspalvelu- ja tiketöintijärjestelmä. Järjestelmän on mahdollistettava asiakaskontaktien, tikettien ja tehtävien sujuva käsittely yhdestä käyttöliittymästä kaikkien järjestelmään liitettyjen palvelukanavien osalta. Hankittavan kontaktienhallintajärjestelmän tulee tukea seuraavia palvelukanavia: - puhe (inbound, … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: LeadDesk Oyj
2023-06-05   Vaasan sataman satamakentän laajennus, vaihe 1 (Vaasan kaupunki)
TeeSe Botnia Oy Ab:n hankintapalvelut pyytää Vaasan kaupungin kuntatekniikan toimeksiannosta tarjouksia Vaasan sataman satamakentän laajennuksen vaiheen 1 rakennusurakasta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä selvitetyn mukaisesti. Työmaata esitellään tarjoajille yksityisesti 14.6.2023. Esittelytilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään 12.6.2023 sähköpostiosoitteeseen: joonas.haapala@vaasa.fi Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: GRK Suomi Oy
2023-06-02   Päämuuntaja 110/20 kV ja 16 MVA, Vaasan Sähköverkko Oy (Sansia Oy)
Sansia Oy kilpailuttaa Vaasan Sähköverkko Oy:n hankinnan Laihian 110/20 kV sähköaseman päämuuntajan uusimisesta. Muuntajan koko on 16 MVA. Tarkempi kuvaus liitteenä olevassa hankekuvauksessa. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Multirel Oy
2023-06-01   Kliinisen neurofysiologian konsulttilääkäripalvelut 1.9.2023-31.8.2026 + optio 2 vuotta (Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjanmaan Hyvinvointialue pyytää tarjousta kliinisen neurofysiologian konsulttilääkäripalveluista sopimuskaudelle 1.9.2023-31.8.2026 + optio 2 vuotta. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Neurotest Tampere Oy
2023-05-29   Vartiointipalvelut Pohjanmaan hyvinvointialueelle, vuosille 2023 - 2025 ja optiona vuodelle 2026 (Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena ovat Pohjanmaan hyvinvointialueelle tuotettavat vartiointipalvelut hyvinvointialueen pohjoiselle alueelle (Vöyristä pohjoiseen) sekä keskeiselle alueelle (Vaasan ympäristö). Palvelun kohteet ovat tarkemmin määritelty tarjouspyynnön liitteissä. Hankittavaan palveluun sisältyy tilausvartiointia, hälytysvartiointia ja piirivartiointia sekä näitä tukeva hälytyskeskuspalvelut. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen (pohjoinen alue ja keskeinen alue) joihin valitaan yksi palveluntuottaja … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Securitas Oy
2023-05-26   Kokonaispalvelu: Vieritestilaite SARS-CoV-2, Influenssa A ja B sekä RS-viruksen nukleiinihapon osoittamiseen (Fimlab Laboratoriot Oy)
Fimlab Laboratoriot Oy kilpailuttaa toiminta-alueensa vieri- ja pika-analytiikka-tarpeisiin hengitystieinfektioanalytiikkaan soveltuvan laitteen kokonaispalveluna. Hankittavan laitteen tulee olla ammattikäyttöön suunniteltu vierianalytiikkaan soveltuva nukleiinihapon osoitukseen perustuva laite. Laitteen tulee analysoida nenänielunäytteestä Influenssa A ja B virus, Respiratorinen synsytiaalivirus RSV ja SARS-CoV-2 virus. Kokonaispalvelu sisältää laitteiden käyttöoikeuden, laitteen käytössä tarvittavat … Näytä hankinnat »
2023-05-18   Rakennusvalvonnan arkistomateriaalin digitointi, puitejärjestely vuosille 2024-2027, 11 kunnan yhteishankinta (Rääkkylän kunta)
Rääkkylän kunta pyytää tarjouksia puitejärjestelyn solmimiseksi rakennusvalvonnan paperiarkistoinnin siirrosta digitaaliseen muotoon huomioiden pysyvän säilyttämisen vaatimukset Kansallisarkiston voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Digitointipalvelu sisältää lisäksi digitointisuunnitelmien valmistelevat ja/ tai laadintaan liittyvät tehtävät, selvitykset sekä perehtyminen ko. kunnan digitoinnin perusteisiin. Puitejärjestelmässä ovat mukana Rääkkylän kunnan lisäksi Lemin kunta, Posion … Näytä hankinnat »
2023-05-16   Tekninen asiantuntijapalvelu Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen suorittamiin ajoneuvojen teknisiin... (Liikenne- ja viestintävirasto)
Tällä hankinnalla on tarkoitus järjestää tekninen asiantuntemus Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen suorittamiin ajoneuvojen teknisiin tienvarsitarkastuksiin hankkimalla tarvittavat palvelut niiden tarjoajilta. Hankittavien palveluiden tarkemmat kuvaukset ovat tarjouspyynnön liitteissä 2 ja 3. Palvelut suoritetaan Suomessa (pl. Ahvenanmaan maakunta). Sopimus ei tule sisältämään määräostovelvoitetta. Hankinta koostuu kahdesta (2) erillisestä palvelusta: Palvelu 1: Siirreltävien jarrudynamometrien … Näytä hankinnat »
2023-05-15   Vaasan seurakuntayhtymä, Tekniset kiinteistöhuollon palvelut vuosille 2024 - 2027 (Vaasan seurakuntayhtymä)
Vaasan seurakuntayhtymä pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjoustanne Vaasan seurakuntayhtymän kiinteistöjen teknisten palvelujen hoitoon liittyvistä palveluista tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-05-15   Tarjouspyyntö Vaasan seurakuntayhtymä, siivouspalvelut vuosille 2023 - 2027 (Vaasan seurakuntayhtymä)
Hankinnan kohteena on Vaasan seurakuntayhtymän siivouspalveluiden toteutus. Hankinta sisältää myös siivoustyöhön tarvittavat aineet sekä koneet, jolla varsinainen työ suoritetaan. Siivous toteutetaan useassa eri kohteissa Pohjanmaan alueilla liitteen ”Vaasan seurakuntayhtymä tarkemmat tiedot” mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-05-15   Tarjouspyyntö Vaasan seurakuntayhtymä, Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut vuosille 2023–2027 (Vaasan seurakuntayhtymä)
Tarjouspyyntö Vaasan seurakuntayhtymä, Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut vuosille 2023–2027 Näytä hankinnat »
2023-05-15   Tarjouspyyntö Vaasan seurakuntayhtymä elintarvike- ja valmistuotteiden hankinnoista (Vaasan seurakuntayhtymä)
Hankinnan kohteena on Vaasan seurakuntayhtymän elintarvike- ja valmistuotteiden hankinnat vuosille 2023–2027. Hankinnat toteutetaan pääsääntöisesti neljään (4) eri kohteeseen Vaasan seudulla. Tuotteiden toimituspaikat ovat ilmoitettu liitteessä ”Hinnoittelu ja lisätiedot”. Näytä hankinnat »
2023-05-10   Biojätteen erilliskeräily Ab Stormossen Oy:n toimialueella (Ab Stormossen Oy)
Ab Stormossen Oy pyytää tarjouksia biojätteiden erilliskeräilyyn kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ja kerätyn jätteen kuljetuksesta osoitettuihin vastaanottopaikkoihin. Urakat ja urakka-alueet on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä. URAKKA 1: Urakka-aika on 17.7. - 30.9.2023. Urakka-alueeseen kuuluu seuraavien postinumeroiden alueilla sijaitsevat taloyhtiöt, joissa on vähintään 5 asuntoa: 65100,65200 61500-61550 62395 66440-66830 YHTEENSÄ 889 tyhjäyspistettä URAKKA 2: Urakka-aika on 17.7. - … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Ekokuljetus JNH Oy Oy Ympäristöhuolto Ekoman Miljöservice Ab
2023-05-08   Tinuri kattomuodon muutos tasakatosta harjakatoksi (Vähänkyrön Vuokratalot Ki Oy)
Tinuri kerrostalon bitumieristetyn tasakatoon muutos konesaumapeltikatoksi sekä kinteistön poistopuhaltimen ja sen ohjausjärjestelmän uusinta. Lisäki asennetaan uusi kolmen porashuoneen yhteinen ilmanvaihdon hoitava poistoilmapuhallin ohjausjärjestelmineen. Yläpohjan eritettä lisätään. Rakennuksessa kaksi kerrosta ja kolme porrasta. Urakkan kuuluu lisäksi sadevesikourujen, sadeveden poistoputkien, rännikaivojen sekä kattoturvatuotteiden asennus sekä rakennuksen ulkopuolinen sadevedenputkitus … Näytä hankinnat »
2023-05-05   Työsuhdepolkupyörät leasingpalveluna (TeeSe Botnia Oy Ab)
TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia työsuhdepolkupyörien leasingpalvelusta TeeSe Botnia Oy Ab:n ja sen omistajayhteisöjen tarpeisiin. Hankittavan palvelun tulee mahdollistaa työsuhdepolkupyöräedun hyödyntämisen hankintaan sitoutuvien yhteisöjen henkilöstöille tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Leasingpalvelu sisältää leasingrahoituksen ja työsuhdepyöräpalvelun hallinnoinnin kokonaisuutena. Sopimuskumppaniksi valitaan yksi (1) palveluntuottaja toistaiseksi voimassa olevalle … Näytä hankinnat »
2023-05-05   Linjan 21 liikennöinti (Vaasan kaupunki)
TeeSe Botnia Oy Ab:n hankintapalvelut pyytää Vaasan kaupungin toimeksiannosta tarjouksia linjan 21 (Keskusta - Sundom) joukkoliikenteen bruttoperusteisesta liikennöinnistä oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Sopimuskauden alkamisajankohta on 7.8.2023. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Vekka Group Oy
2023-05-04   TARJOUSPYYNTÖ SEINÄJOEN SEURAKUNNAN HENKILÖKULJETUSPALVELUISTA (Seinäjoen seurakunta)
Seinäjoen seurakunta hakee henkilökuljetuspalveluita vuosille 2023–2025. Hankinta toteutetaan EU:n kynnysarvon ylittävänä.Hankinta on jaettu kolmeen (3) osaan, joista jokaista osiota saa tarjota erikseen, kuitenkin siten, että jokainen osio tulee tarjota kokonaisena. Osiot on jaettu seuraavasti: Osio A lähiajot ja Korppoo, osio B pitkänmatkanajot ja osio C kirkkoajot.Seinäjoen seurakunta järjestää vuoden aikana oppilas-, rippikoulu- ja muita matkoja, jotka ovat seurakunnan järjestämiä. Suurin osa … Näytä hankinnat »
2023-04-28   Sähkönjakeluverkoston rakentamisen, kunnossapidon ja päivystystoiminnan kumppanuussopimus (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena ovat Vaasan Sähköverkko Oy:n alueella tapahtuva sähkönjakeluverkon rakentaminen, liittymätyöt, kunnossapito, päivystystoiminta, viankorjaukset, varastopalvelu ja muut tehtävät. Rakennus-, kunnossapito- ja viankorjaustyö kohdistuu pääsääntöisesti Tilaajan 0,4 kV ja 20 kV sähköverkkoon sekä niihin liittyviin laitteisiin. Kaikkien töiden tarkemmat sisällöt määritellään tarjouspyynnön liitteinä olevissa hankinta-asiakirjoissa. Hankinnan kohteena olevien vuosittaisten hankintojen arvo on … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Ravera Oy Voimatel Oy
2023-04-28   HR-järjestelmä (Mico Botnia Oy Ab)
Teese Botnia Oy Ab:n hankintapalvelut pyytää Mico Botnia Oy:n toimeksiannosta tarjouksia SaaS-palveluna toimitettavasta HR -järjestelmästä. Hankinta sisältää kahdessa hankinnan osassa hankittavat järjestelmät HRM ja HRD -prosesseihin, joiden avulla Mico Botnia ja Mico Botnian loppuasiakkaat hoitavat HR -prosessejaan. Näytä hankinnat »
2023-04-27   Kokonaispalvelu: Vieritestilaite SARS-CoV-2, Influenssa A ja B sekä RS-viruksen nukleiinihapon osoittamiseen (Fimlab Laboratoriot Oy)
Fimlab Laboratoriot Oy kilpailuttaa toiminta-alueensa vieri- ja pika-analytiikka-tarpeisiin hengitystieinfektioanalytiikkaan soveltuvan laitteen kokonaispalveluna. Hankittavan laitteen tulee olla ammattikäyttöön suunniteltu vierianalytiikkaan soveltuva nukleiinihapon osoitukseen perustuva laite. Laitteen tulee analysoida nenänielunäytteestä Influenssa A ja B virus, Respiratorinen synsytiaalivirus RSV ja SARS-CoV-2 virus. Kokonaispalvelu sisältää laitteiden käyttöoikeuden, laitteen käytössä tarvittavat … Näytä hankinnat »
2023-04-26   Upphandling av elevskjutsar för förskola och grundläggande utbildning (Korsholms kommun)
Skolsskjutsar för elever i Korsholms kommun i förskola och grundläggande utbildning. Näytä hankinnat »
2023-04-24   PR- ja brändituotteet (TeeSe Botnia Oy Ab)
TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia puitejärjestelyn solmimiseksi PR- ja brändituotteista Vaasan kaupungin, Isokyrön kunnan ja muiden omistajayhteisöjensä tarpeisiin. Hankinnan kohteena on hankintaan sitoutuvien tahojen eli tilaajien brändi- ja PR-tuotteet. Brändi ja PR-tuotteet ovat erilaisia pieniä jakotuotteita (esim. heijastimet, kynät), arvokkaampia jakotuotteita (esim. mukit, pullot, kangaskassit) ja tekstiileitä sekä asusteita (esim. T-paidat, collegapaidat, tuubihuivi, pipo). Tuotteiden … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Loihe Oy Suomen Kolibri Oy
2023-04-20   IOT-Ultraäänikylmävesimittarit (Vaasan kaupunki / Vaasan vesi -liikelaitos)
Teese Botnia Oy Ab:n hankintapalvelut pyytää Vaasan kaupungin / Vaasan Vesi -liikelaitoksen toimeksiannosta tarjouksia IOT -ultraäänikylmävesimittareista (1200 kpl/vuosi) tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Ultraäänivesimittarit lähettävät dataa/vesimittarilukemaa Lora-verkkoon. Määrä arvioitu ja ei sido tilaajaa. Vesimittareiden koot ovat DN20 (190 mm ja 130 mm) DN25 (260mm) ja DN 40 (300mm). Näytä hankinnat »
2023-04-19   Lagmansgården uusi koulukoti, Pietarsaari (Senaatti-kiinteistöt)
Uusi puurakenteinen koulukoti rakennetaan Pietarsaareen (koulu+ asuinyksiköt), urakkamallina jaettu urakka : -Rakennus ja pääurakka. - Alistetut sivu-urakat: putki-, iv-, sähkö-, automaatio-, sprinkler-urakat. Toteutus 6/2023- 1/2025. Näytä hankinnat »
2023-04-14   Siivousaineet ja -välineet sekä jätesäkit (Alerte Ab Oy)
TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia siivousaineista ja -välineistä ja jätesäkeistä Alerte Ab Oy:n tarpeisiin puitejärjestelyn muodostamiseksi toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Hankinta on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen: 1. Siivousaineet ja -välineet -Keittiöhygieniatuotteet; astianpesunesteet, astioiden huuhteluaineet, pintojen puhdistusaineet ym. -Siivousvälineet; siivouspyyhkeet, mopit, levykehykset, suojakäsineet, harjat ja rikkalapiot, laikat ja hankauslevyt, siivousvaunut … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: BrightKem Oy Hartman Rauta Oy