Hankinnat alueella Manner-Suomi

>20 arkistoidut hankinnat

Alueen hankintaorganisaatiot Manner-Suomi ovat olleet Sansia Oy, Pohjois-Karjalan hankintatoimi ja Väylävirasto.

Viimeaikaiset hankinnat alueella Manner-Suomi

2023-09-15   Pohjois-Savon ELY-keskuksen pohjatutkimusten puitesopimus vuosille 2024 - 2027 (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Pohjois - Savon ELY-keskus teettää tämän puitesopimuksen perusteella puitesopimustoimittajalla pohjatutkimustehtäviä ja niihin liittyviä asiantuntijapalveluja Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Huumausaineanalytiikan puitejärjestelyn kilpailutus (HUS-yhtymä)
Hankinnan kohteena on huumausainetutkimukset HUS Diagnostiikkakeskukselle sekä ISLAB Hyvinvointiyhtymälle (jäljempänä Hankintayksiköt). Hankintayksiköt hankkivat sellaisia huumausaineanalytiikan tutkimuksia, joiden toteuttaminen itse omissa laboratorioissa ei ole taloudellisista tai teknisistä syistä kannattavaa tai mahdollista. Hankinta on jaettu osa-alueisiin. Jokaiselle osa-alueelle valitaan kolme (3) toimittajaa. Mikäli soveltuvia tarjouksia saadaan vähemmän, valitaan kaikki soveltuvat tarjoukset. … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Työterveyshuoltopalvelujen hankinta Inarin kunnan ja kunnan yhteisöjen henkilöstölle (Inarin kunta)
Inarin kunta hankkii tällä kilpailutuksella terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaiset työntekijöidensä työterveyshuollon palvelut. Tarjoajan tulee tarjota Palvelua kokonaisuutena siten, että Palvelu täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset. Palveluntuottajaksi valitulla on mahdollisuus solmia vuokrasopimus Inarin kunnan yhteisön, InLike Oy:n omistamista toimitiloista, jotka soveltuvat hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamiseen ja täyttävät hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset. Tarkemmat … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Kalajoen kaavasuunnittelun puitejärjestely (Kalajoen kaupunki)
Kalajoen kaupunki on 12 400 asukkaan kehittyvä kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla. Kalajoella kaavoitus ja maankäytön suunnittelu on aktiivista. Monipuoliset suunnittelutehtävät kohdistuvat pääosin yhdyskuntarakenteen laajenemisalueisiin kaupungin keskustaajamassa, Himangan taajamassa, Hiekkasärkkien matkailualueella ja Kalajoen satamassa. Osa kaavoitustehtävistä tehdään kaupungin omana työnä ja tuulivoimakaavojen laadinnasta vastaavat toimijoiden valitsemat kaavanlaatijat, mutta merkittävä osa vaativammista … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Yleislääketieteen päivystyksen lääkäripalvelut Soiten yhteispäivystykseen (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite pyytää tarjoustanne yleislääketieteen päivystyksen (YLE-päivystys) järjestämiseksi edellytettävistä lääkäripalveluista. Hankintaan valitaan yksi palveluntuottaja. Hankinnan laajuus: 1. Yöpäivystys kaikkina öinä - klo 22 - 08 - hankittava määrä 1 LL 2. Viikonlopun päivä- ja iltavuorot: hankitaan palveluntuottajalta, mikäli tilaaja ei pysty itse hoitamaan ko. vuoroja. Tilaaja ilmoittaa kolme (3) kuukautta etukäteen, mitkä vuorot tilaaja tuottaa itse. Arvion mukaan … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Hissien lakisääteiset määräaikaistarkastukset (Helsingin Asumisoikeus Oy)
Hankinnan kohteena ovat hissiturvallisuuslaissa (1134/2016) edellytetyt hissien määräaikaistarkastukset. Määräaikaistarkastuksen kohteena olevat hissit on lueteltu tämän tarjouspyynnön liitteenä olevassa hissiluettelossa (liite 2). Tilaajalla on sopimuskauden aikana oikeus lisätä myös muita hissejä hissiluetteloon tai poistaa niitä. Palveluntuottajan vastuulla on huolehtia siitä, että hissien määräaikaistarkastukset suoritetaan oikea-aikaisesti hissiturvallisuuslain edellyttämällä tavalla. … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Kotihoidon palvelut, Kymenlaakson hyvinvointialue (Kymenlaakson hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena ovat Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluva kotihoito. Hankinnalla monipuolistetaan kotihoidon palvelutuotantoa ulkoistamalla alueellisia hoitorinkejä pääosin taajama-alueilla. Sosiaalihuoltolain (790/2022) 19 a § mukaan kotihoitoon kuuluu asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukainen: hoito ja huolenpito, toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävä ja ylläpitävä toiminta, muu kuin edellä mainitut henkilön suoriutumista tukevat toiminnat sekä terveydenhuoltolain 25 §:ssä … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Poistotekstiilin kuljetukset ja esilajittelu 2024 TP 60/23 (HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä)
Pyydämme tarjousta poistotekstiilien keräykseen, kuljetukseen ja käsittelyyn. Palvelu sisältää poistotekstiilien keräyspisteiltä keräysvälineiden vaihtamisen tai tyhjentämisen ja erän toimittamisen esilajitteluun. Palvelu sisältää myös poistotekstiilin punnituksen, raportoinnin, esilajittelun ja pakkaamisen jatkokuljetukseen. Lisäksi palveluun kuuluu esilajitellun kierrätyskelpoisen poistotekstiilin kuljettaminen Turkuun poistotekstiilin lajittelukeskukseen. Palvelun tarkempi kuvaus on tämän … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen ravintolapalvelut (Helsingin yliopisto)
Viikin kampus on biotieteiden, maatalous- ja metsätieteiden sekä farmasian ja eläinlääketieteen opetuksen ja tutkimuksen keskittymä. Viikin kampuksella työskentelee lähes 1900 ihmistä, ja opiskelijoita kampuksella on yli 6000. Kampuksella toimii yliopistollinen eläinsairaala, Viikin tutkimustila ja Viikin normaalikoulu. Pyydämme tarjousta opiskelijoiden ja henkilökunnan ruokailun sekä tilaustarjoilujen ja kahvilapalveluiden järjestämisestä osoitteessa Viikinkaari 9, 00790 Helsinki sijaitsevan Biokeskus 1 … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Pohjois-Savon ELY-keskuksen maastomittausten puitesopimus vuosille 2024 - 2027 (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue)
Tämän puitesopimuksen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus teettää maastomallimittauksia ja kartoituksia sekä niihin liittyviä asiantuntijatehtäviä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Suunnittelun asiantuntijapalvelujen puitesopimus Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 2024-2027 (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Tämän puitesopimuksen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus teettää väyläsuunnittelun ja suunnittelun asiantuntijatehtäviä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen maakuntien liitot … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tie- ja rakentamissuunnittelun ja siihen liittyvien asiantuntijapalveluiden puitesopimus (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue)
Puitejärjestelyllä teetetään tie- ja rakentamissuunnittelua sekä siihen liittyviä erittelemättömiä asiantuntijapalveluita vuosien 2024 - 2026 välisenä aikana. Näytä hankinnat »
2023-09-15   Bölen 110kV sähköaseman maanrakennustyöt, 1. vaihe (Fingrid Oyj)
Hankinta käsittää Bölen sähköasemalla tehtävät maanrakennustyöt ja tulotien rakentamisen yksikköhintaurakkana, alustavien liiteiden mukaisessa laajuudessa. Hankintaan ei sovelleta erityisalojen hankintalakia. Näytä hankinnat »
2023-09-15   Automaatiojärjestelmän toteuttaminen ja käyttöönotto, säännöstelypadot Kaakkois-Suomessa (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kokonaishintaista tarjousta kolmen (3 kpl) säännöstelypadon ja kuuden (6 kpl) mitta-aseman automaatiojärjestelmän toteuttamisesta ja käyttöönotosta tämän hankintailmoituksen ja liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta hankintailmoituksen aikaisemmin, joka jouduttiin keskeyttämään. Tämä hankintamenettely on aikaisemmin keskeytetyn hankinnan uudelleenjulkaisu. Hankintailmoituksen liitteet ja linkit -kohtaan on ladattu … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Maitotaloustuotteet (HUS-yhtymä)
Hankinnan kohteena ovat maitotaloustuotteet HUS Runkopalveluiden Potilas- ja henkilöstöruokailulle ja Hyvinkään ravitsemispalvelut Oy:lle. Erillisestä liitteestä selviävät toimipaikat tarkemmin. Toimittajavalinnat määräytyvät kokonaistaloudellisimman edullisuuden perusteella. Hankinta on jaettu viiteen osa-alueeseen: 1. Maidot, piimät ja kermat 2. Jogurtit, viilit ja välipalatuotteet 3. Ruoanvalmistustuotteet 4. Juustot ja rasvat 5. Erityistuotteet Pyydetyt tuotteet tulee hinnoitella (alv 0 %) sisältäen … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Koulutus/Oppimisportaali (Istekki Oy)
Hankinnan kohteena on koulutus ja oppimisympäristön kattavan palvelun hankinta ja siihen liittyvät lisäpalvelut Istekin sisäiseen käyttöön. Oppimisympäristön avulla hallinnoidaan kaikkia Istekin oman henkilöstön koulutuksia ja koulutussuorituksia sekä tuotetaan verkkokoulutuksia ja valmennuksia. Oppimisympäristössä voidaan luoda eri tasoisia perehdytyskoulutuksia esim. kaikille Istekkiläisille sopiva perusperehdytyspaketti. Lisäksi esimies voi luoda oman tiiminsä perehdytyspaketin vain oman tiiminsä … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Kaivu- ja kuljetuspalvelut 2024 - 2026, TP 67/23 (HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä)
Tehtävänä on suorittaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta-alueella ajalla 1.1.2024 - 31.12.2026 maansiirto- ja kaivinkonetöitä vesi- ja viemäriverkon huolto-, korjaus- ja uudisrakennustöissä. Näytä hankinnat »
2023-09-15   20 kV 63 MVAR Ester Oil filled Shunt Reactor (Fingrid Oyj)
This procurement consists of a so called turnkey delivery of one (1) Ester oil filled 20 kV 63 MVAR Shunt Reactor ("Main Delivery") for Länsisalmi substation. As an option one (1) Ester oil filled 20 kV 63 MVAR Shunt Reactor. Näytä hankinnat »
2023-09-15   Sähköiset potilasvuoteet, yöpöydät ja huollot (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne sähkökäyttöisistä potilasvuoteista, potilasvuoteista hoivakäyttöön ja yöpöydistä. Sähkösänkyihin pyydetään tarjousta myös pelastuslakanallisista patjoista ja huollosta. Pyydämme hintaa sekä omaksi hankittavista sähkösängyistä että leasing-mahdollisuudesta. Sänkyjä voidaan hankkia leasing-sopimuksella ja omaksi yksiköiden tarpeen mukaisesti. Sänkyjen huoltoja voidaan hankkia tarvittaessa. Mahdollinen sopimuskausi on 1.12.2023 - 30.11.2025, sekä optio … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Trade Center Management Administration Services and Platform (Business Finland Oy)
Business Finland organization is formed by state owned company Business Finland Oy and Business Finland Innovation Funding Agency. Business Finland employs 760 specialists at 37 foreign locations and 16 offices in Finland. Business Finland is a public-sector operator and part of the Team Finland network. This procurement is conducted for Business Finland Oy (hereinafter 'Business Finland'). With this tendering process Business Finland is looking for a service provider who is able to arrange, help and … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Robotiikan pienkehitys 2024-2026 (2027) (Certia Oy)
Certia Oy pyytää antamaan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisesta robotiikan pienkehityksestä sopimuskaudelle 01.01.2024 - 31.12.2026 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Jättäessään tarjouksen tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnön ja sen liitteiden ehtoihin, eikä tarjoajalla ole oikeutta liittää tarjouksensa liitteeksi ehtoja, jotka ovat ristiriidassa tarjouspyynnön ja sen liitteiden kanssa. Tarjottavien … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Digipatologian tuotantojärjestelmän ja sen tuki- ja ylläpitopalvelujen hankinta (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne Digipatologian tuotantojärjestelmästä ja sen tuki- ja ylläpitopalveluista, tarjouspyynnössä tarkemmin määrittelyn mukaisesti. Hankinnan kohteena on digipatologian tuotantojärjestelmä On Premise-toimituksena tilaajan konesaliin. Järjestelmäkokonaisuuden tulee sisältää patologian näytelasien digitoimiseen tarkoitettu skannauslaitteisto mahdollisesti tarvittavine oheislaitteineen, skannauskuvien katselin- ja hallintaohjelmisto sekä järjestelmän … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Metron vaihdelämmityskeskukset (VLK) (Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos)
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (Kaupunkiliikenne Oy) järjestää Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toimeksiannosta tarjouskilpailun metroradan vaihteiden sulanapitolämmitykseen käytettävistä vaihdelämmitysjärjestelmän keskuksista (VLK) tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-09-15   Kokonaisurakka peruskorjaus, Helsinki, Heka Tapulikaupunki Palokellonkuja 5, Heka Tapulikaupunki Palovartijantie 6 (Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala)
Hankinnan kohteena on Helsingin Tapulikaupungissa sijaitsevien asuinkerrostalojen peruskorjaus kiinteähintaisena kokonaisurakkana sisältäen rakennusteknisten töiden lisäksi kaikki LVISA-työt. Peruskorjauksen kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamat vuokratalokohteet, jotka sijaitsevat Helsingin kaupungin tonteilla 40117-1 / 40112-1 Palovartijantie 6-8 ja Käsityöläisentie 27, sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tontilla 40117-8 Palokellonkuja 5 Rakennustyön arvioitu alkamisajankohta on … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Kosteudenhallintakoordinaattoreiden ja puhtaudenhallinnan asiantuntijoiden puitejärjestely 2024-2025 (Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala)
Helsingin kaupunki ohjaa rakennushankkeiden suunnittelua siten, että rakennus täyttää sen kosteustekniselle toimivuudelle asetetut tekniset vaatimukset. Suunnittelussa huolehditaan, että rakennus on kosteusteknisesti toimiva rakennuksen, rakenteiden ja rakennusosien teknisen käyttöiän ajan. Rakennuksen hyvän sisäilman laadun kannalta on keskeistä, että rakenteiden kosteudesta ei aiheudu vaurioita rakennukselle, mikä voisi aiheuttaa terveyshaittaa rakennuksessa oleskeleville. Rakennushankkeen … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Energiakatsastuspalvelu 2024-2027 Senaatti-konserni (Senaatti-kiinteistöt)
Hiilineutraaliustavoitteet, uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuuden varmistaminen sekä edistäminen ovat tärkeä osa Senaatin yhteiskuntavastuullisuutta ja strategisia tavoitteita. Senaatin tavoite on olla kiinteistöalan edelläkävijä ylläpidon ja rakentamisen energiatehokkuustoiminnassa. Senaatti on sitoutunut kansalliseen hiilineutraaliusohjelmaan ja sen päästötavoitteisiin. Hiilineutraalisuuden pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali vuokraus 2030 mennessä ja Senaatti vastaa … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Ultraäänilaitteet (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Ultraäänilaitteet (5 kpl) Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen eri yksiköihin Näytä hankinnat »
2023-09-15   Kirkkotie-lehden painatus, taitto ja jakelu sopimuskaudelle 2024 - 2025 + optio 2026 + optio 2027 (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän julkaiseman Kirkkotie-lehden painatuksesta, taitosta ja jakelusta sopimuskaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025 + optio 1.1.2026 - 31.12.2026 + optio 1.1.2027 - 31.12.2027. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Näytä hankinnat »
2023-09-15   Saimaan kanavan käyttö ja kunnossapito 2024 - 2028 (Väylävirasto)
Hankinta käsittää Väyläviraston hallinnoiman Saimaan kanavan käyttö- ja kunnossapitotehtävät sopimusasiakirjoissa määritellyssä laajuudessa. Hankintaan liittyvät kohteet sijaitsevat Lappeenrannan ja Suomen valtion Venäjän federaatiolta vuokraamalla alueella. Sijainnit käyvät ilmi tarjouspyyntöaineistosta. Näytä hankinnat »
2023-09-15   Betonin, tiilen ja asfaltin käsittely (Kiertokapula Oy)
Urakka koskee Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueille vastaanotettavan betonin, tiilen ja asfaltin käsittelyä ja murskausta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ja sen liitteissä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti urakoitsija tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon toteuttamaan. Tarjouskilpailun voittava urakoitsija velvoitetaan hyväksymään palveluhankinnan sisältö sopimukseen sellaisenaan. Urakan katsotaan olevan … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Vainajien kuljetukset (Kainuun hyvinvointialue)
Kainuun hyvinvointialue pyytää tarjouksia vainajien kuljetusten kokonaispalvelusta Kainuun hyvinvointialueen toimialueella sopimuskaudelle 1.1.2024-31.12.2025. Hankintaan sisältyy optiot vuosille 2026 ja 2027. Osatarjoukset kunnittain (Vuolijoki lisäksi erikseen) hyväksytään. Kuhunkin Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Näytä hankinnat »
2023-09-15   Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lakisääteisten terveystarkastusten hankinta (Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala)
Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala pyytää tarjouksia koululaisten (1., 5. ja 8. luokan oppilaat) sekä toisen asteen opiskelijoiden laajoista terveystarkastuksista koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asiakkaille. Hankinnan tarkoituksena on perustaa hankinnan kohteena olevista palveluista puitejärjestely. Hankinta on jaettu neljään osa-alueeseen. Arvioitu hankintatarve osa-alueittain lukuvuosittain lukuvuosina 2023-2024 ja 2024-2025: OSA-ALUE 1 Koululaisten ja opiskelijoiden … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Perho Liiketalousopisto Oy:n tukkuhankinnat (Perho Liiketalousopisto Oy)
Hankinnan kohteena on elintarvikkeiden, juomien ja non-food -tuotteiden hankinta ja niiden toimitukset Perho Liiketalousopisto Oy:n ravintoloihin ja opetuskeittiöihin Helsingissä (Ravintola Perho ja ravintola Herkku Töölössä ja ravintola Perhon Helmi Malmilla). Hankinnan tavoitteena on löytää yksi (1) tukkutoimittaja, jonka toimitus- ja tilausajat vastaavat Perho Liiketalousopisto Oy:n ravintoloiden tarpeita. Tavaratoimitusten tulee tapahtua tehokkaasti, toimitusvarmasti sekä edullisesti. Ravintoloissa … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Prefilled Formalin Safety Containers for biopsy, tissue and stool specimen (HUS Group)
HUS Group (thereinafter also "HUS" or "Procuring Entity") calls for tenders for Prefilled Formalin Containers for biopsy, tissue and stool specimen for HUS and HUSLAB. The safety for operators using Prefilled Formalin Safety Containers must be guaranteed and exposuring to formalin vapor must be prevented by structural properties of Containers. Exposuring must be prevented, for example, with a closed system or a pressure-based solution. Parallel tenders are accepted. Procuring Entity encourages tenderer … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Servica Oy, Tutkimus- ja leikkauskäsineet 2: varautumisen tutkimuskäsine nitriili ja leikkauskäsine synteettinen,... (Servica Oy)
Servica Oy kilpailuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti tutkimus- ja leikkauskäsineet Itä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueille ja Servica Oy:lle. Itä-Suomen yhteistyöalueeseen (YTA-alue) kuuluvat; Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. Servica Oy tilaa, varastoi ja jakelee koko YTA-alueen tutkimus- ja leikkauskäsineiden materiaalisen varautumisen nimikkeet (tarjouspyynnön osa-alue 1). Servica Oy varmistaa YTA-alueen toimitusvarmuuden sovitulla tasolla … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Tays Acutan ja Valkeakosken päivystyspalvelut (Pirkanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on lääkärityövoiman vuokraus Pirkanmaan hyvinvointialueen Tays Acutan ja Valkeakosken päivystykseen liitteissä 3A-B kuvatulla tavalla. Hankinta on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen; 1. Tays Acutan päivystys 2. Tays Valkeakosken päivystys Tarjoaja voi tarjota vähintään yhteen (1) osa-alueeseen. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Kattolumityöt Kuopion alueella (Sansia Oy)
Sansia kilpailuttaa osakkaansa Servica Oy:n toimeksiannosta kattolumityöt Kuopion kaupungin alueella. Hankinnassa perustetaan puitejärjestely. Hankinta on jaettu kahteenkymmeneen (20) osa-alueeseen. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Jokaiseen osa-alueeseen ollaan hakemassa kolmea sopimustoimittajaa etusijajärjestykseen. 1. Kuopiohalli 2. Teatteritalo 3. Musiikkikeskus 4. Kaupungintalo 5. Taidelukio Lumit 6. Nilsiän palvelukeskus 7. Maaninka urheilu- ja nuorisotalo 8. Maaninka … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Lääkehoitoa tukeva järjestelmä (Istekki Oy)
Hankinnan kohteena on Saas-palveluna toteutettava valmistuotepohjainen järjestelmäratkaisu, joka mahdollistaa erilaisten potilasryhmien laboratorioarvojen seurannan automatisoinnin ja hoidon ohjauksen tuen. Hankintaan kuuluu myös tarvittavat liittymät muihin järjestelmiin, käyttöönottoprojekti, tukipalvelu sekä erikseen tilattavat asiantuntijapalvelut. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Tilaaja valitsee yhden (1) … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Kirkko ja kaupunki -lehden painopalvelu (Helsingin seurakuntayhtymä / Kirkko ja kaupunki -media)
Kirkko ja kaupunki on Espoon, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien ja Kauniaisten suomalaisen seurakunnan yhteinen jäsenlehti. Lehti jaetaan noin 20 kertaa vuodessa osoitteellisena noin 330 000 talouteen pääkaupunkiseudulla. Lehti ilmestyy kolmena osittain erilaisena paikallisversiona, joilla on erikokoinen painos. Lehden vuotuinen numeromäärä voi paikallisesti hieman vaihdella julkaisijaseurakuntien toiveiden mukaan. Lehden vuotuinen numeromäärä vuodesta 2025 eteenpäin, kyseinen vuosi mukaan lukien, … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Siivouspalvelut 2024 - 2027 Etelä-Suomi (Rajavartiolaitos)
Rajavartiolaitoksen ja Tullin Etelä-Suomen alueen kohteiden siivouspalvelut. Näytä hankinnat »
2023-09-14   PALI-kuljetukset, Sonkajärven kunta (Sansia Oy)
Sonkajärven kunnan PALI-kuljetukset. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Koulunmäen koulun C-osan palokatko- ja tiivistysurakka / HP 21 (Äänekosken kaupunki)
Äänekosken kaupunki pyytää tarjouksia Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen palokatko- ja tiivitysurakkaan. Äänekosken kaupunki valitsee tarjouskilpailun perusteella urakoitsijan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen palokatko- ja tiivitysurakkaan. Urakka käsittää rakennuksen taloteknisten läpivientien palokatkot, ikkunoiden ja ovien sisäpuoliset tiivistykset (kittaukset) sekä kantavien rakenteiden lattiarajatiivistykset (kittaukset). Hankinnan sisältö on esitetty tarkemmin … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Kuljetuspalvelun hankinta Vantaan kaupungin vammaisopetuksen oppilaille ja liikuntarajoitteisille oppilaille sekä... (Vantaan kaupunki)
Vantaan kaupungin hankinta järjestää tarjouskilpailun ja pyytää tarjouksia kuljetuspalveluhankinnasta Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimialan vammaisopetuksen oppilaille, liikuntarajoitteisille oppilaille sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hoitamiin oppilaiden kuljetuksiin lomatoimintaan ja tilapäishoitopaikkoihin. Palvelukuvaus hankinnasta ovat liitteinä 3. Tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat vaatimukset on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteissä 1 - 1.6. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Raision uusi seisake, ratasuunnitelma (Väylävirasto)
Hankinnan kohteena on Raision uuden seisakkeen ratasuunnitelman laatiminen rataosalla Turku-Uusikaupunki. Tarkemmin tehtävä on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Hammashuollon instrumentit ja pienlaitteet (Sansia Oy)
Sansia Oy kilpailuttaa osakkaidensa puolesta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti hammashuollon instrumentit ja pienlaitteet. Hankinta on jaettu seuraaviin tuoteryhmiin: instrumentit ja pienlaitteet sekä muut pienlaitteet ja -koneet. Tuoteryhmät on jaettu tarjouspyynnössä kuvatusti yhteensä kolmeenkymmeneenkuuteen (36) osa-alueeseen. Tarjousten vertailu ja hankintapäätös tehdään osa-alueittain. Tarjouskilpailun tavoitteena on solmia puitesopimukset kattavasta valikoimasta suun terveydenhuollon … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Henkilöstön osaamisen kehittäminen (Turun kaupunki)
Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää palveluntuottajilta osallistumishakemuksia toimittajarekisteriin liittyen henkilöstön osaamisen kehittämiseen palveluihin : (koulutus, valmennus ja kehittäminen). Turun kaupunki perustaa toimittajarekisterin palveluntuottajille alkaen 1.1.2024. Sopimus toimittajarekisteristä tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi ja toimittajarekisteri on kaikkien kilpailutukseen osallistuvien (Turun kaupungin kaikkien palvelukokonaisuuksien, Pöytyän kunnan ja … Näytä hankinnat »
2023-09-14   HUS 381-2023 HUS Akuutti sairaankuljetukset (HUS-yhtymä)
Pyydämme tarjoustanne HUS Akuutti/Sairaankuljetuksen (myöhemmin Hankintayksikkö) tilaamista sairaankuljetuspalveluista HUS Sairaankuljetuksen toiminta-alueella. Kaikki tämän tarjouspyynnön mukaisesti välitettävät kuljetukset ovat ambulanssilla suoritettavia hoitolaitossiirtoja. Hankinnan kohteina ovat: - Kiireetön hoitolaitossiirto - Kiireellinen hoitolaitossiirto Hankinnan kohde ja palvelulle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Hankinta on jaettu osiin … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Siivouspalvelut 2024 - 2027 Pohjois-Suomi (Rajavartiolaitos)
Rajavartiolaitoksen ja Tullin Pohjois-Suomen alueen kohteiden siivouspalvelut. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Koulunmäen koulun C-osan pintabetoni- ja plaanourakka / HP 15 (Äänekosken kaupunki)
Äänekosken kaupunki pyytää tarjouksia Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen pintabetoni- ja plaanourakkaan. Äänekosken kaupunki valitsee tarjouskilpailun perusteella urakoitsijan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen pintabetoni- ja plaanourakkaan. Urakka käsittää rakennuksen lattioiden pintabetonoinnit ja tasoitukset. Hankinnan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankinnan tässä vaiheessa työmaalla on käynnissä maanrakennustyöt ja perustamisvaihe. Kohteeseen ja sen ympäröiviin … Näytä hankinnat »