Hankinnat alueella Pohjois-Pohjanmaa

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Pohjois-Pohjanmaa

2023-09-15   Kalajoen kaavasuunnittelun puitejärjestely (Kalajoen kaupunki)
Kalajoen kaupunki on 12 400 asukkaan kehittyvä kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla. Kalajoella kaavoitus ja maankäytön suunnittelu on aktiivista. Monipuoliset suunnittelutehtävät kohdistuvat pääosin yhdyskuntarakenteen laajenemisalueisiin kaupungin keskustaajamassa, Himangan taajamassa, Hiekkasärkkien matkailualueella ja Kalajoen satamassa. Osa kaavoitustehtävistä tehdään kaupungin omana työnä ja tuulivoimakaavojen laadinnasta vastaavat toimijoiden valitsemat kaavanlaatijat, mutta merkittävä osa vaativammista … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tie- ja rakentamissuunnittelun ja siihen liittyvien asiantuntijapalveluiden puitesopimus (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue)
Puitejärjestelyllä teetetään tie- ja rakentamissuunnittelua sekä siihen liittyviä erittelemättömiä asiantuntijapalveluita vuosien 2024 - 2026 välisenä aikana. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Projektipäälliköt ja IT-arkkitehdit (Esko Systems Oy)
Esko Systems on asiakkaidensa omistama inhouse-yhtiö, jonka kautta omistajaorganisaatiot voivat hankkia ja olla mukana kehittämässä nykyaikaisia potilas- ja asiakastyötä tukevia tietojärjestelmäratkaisuja. Eskoa laajennetaan parhaillaan erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja Eskoon integroidaan suun terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon ratkaisut. Eskossa tehdään työtä tiiviissä yhteistyössä omistaja-asiakkaiden kanssa suomalaisen sote-ICT:n parissa. Eskolle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton … Näytä hankinnat »
2023-09-13   Ateria- ja puhtauspalveluiden hankinta (PPP-Köökki Oy)
PPP-Köökki pyytää tarjoustanne ateria- ja puhtauspalveluista (jäljempänä myös "tilaaja") tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-09-12   OSALLISTUMISPYYNTÖ Työvoimanhallintajärjestelmä (Monetra Oulu Oy)
Tämä on Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn, jonka tavoitteena on hankkia työvoimanhallintajärjestelmä (jatkossa myös "järjestelmä") SaaS-palveluna, jolla Monetra tarjoaa työvoimanhallintapalvelua järjestelmäpalveluna asiakkailleen. Monetra-konserni (jatkossa myös "tilaaja") hankkii järjestelmän itselleen ja käyttää sitä osana kokonaispalvelutuotantoaan. Hankinnassa on kyse Työvoimanhallintajärjestelmän toimituksesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Hankinnan monimutkaisen luonteen vuoksi … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Raahe (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012, JTYPL) 5 luvun mukaista työvoimakoulutusta. Tarjouspyyntö koskee Raahea. Tällä tarjouspyynnöllä hankitaan puitehankintana Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta, moduulit 1-4 sisältäen tarvittaessa latinalaisten aakkosten vahvistamisen, joka arvion mukaan käynnistetään marraskuussa 2023. Hankinta sisältää hankkijan … Näytä hankinnat »
2023-09-06   142125 / Liikuteltava kirurginen tietokonetomografialaitteisto (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on liikuteltavan tietokonetomografialaite Oulun yliopistollisen sairaalan Leikkaus- ja anestesiayksikön tarpeisiin. Hankinnassa valitaan yksi (1) toimittaja. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Näytä hankinnat »
2023-09-05   Kenttäpalvelut Oulu-Koillismaa 2024-2026 (Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
LAP-ELY hakee palveluntuottajaa/konsulttia Oulu-Koillismaan alueen kenttäpalvelutehtäviin. Hankintaan kuuluu mm. seuraavia osatehtäviä: — avustavia viranomaistehtäviä, — lausuntojen laatimista, — viranomaistarkastusten avustaminen, — urakoiden valvontatehtäviä (erityisesti maanteiden hoitourakat), — turvallisuuteen liittyvät tarkastukset – turvallisuuskoordinaattorin avustavat tehtävät, — asiakirjojen valmistelua, — muita sopimukseen kuuluvia erillisiä tehtäviä. Lisäksi hankintaan kuuluu … Näytä hankinnat »
2023-09-01   Taitto- ja päätysermit (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde) pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön mukaisista taitto- ja päätysermeistä potilashuoneisiin. Tarjouspyynnössä ovat kohderyhmät: 1. Taittosermit 2. Liikuteltavat päätysermit Tarjouksen voi antaa joko vain kohderyhmälle 1 tai 2 erikseen tai molemmille. Molemmille kohderyhmille valitaan erikseen yksi toimittaja yhdistettyjen hinta ja laatupisteiden mukaan (50/50). Laatupisteet muodostuvat koekäytön perusteella. Koekäyttö suoritetaan tarjouspyynnön sulkeuduttua … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Kuvantamisen hankinta (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena ovat kuvantamisen palvelut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Palvelut perustuvat terveydenhuoltolain (1326/2010) säännöksiin. Palvelu on toteutettava sitä koskevan, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelu toteutuu seuraavissa osissa: Osa 1 Ylivieska / natiivilausunnot, ultraäänitutkimukset ja kliininen mammografia Osa 2 Ylivieska / magneettitutkimukset Osa 3 Kalajoki / natiivilausunnot ja ultraäänitutkimukset Osa 4 Haapajärvi/Pyhäjärvi / natiivilausunnot ja … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Construction of six 400 kV series capacitors at three stations (Fingrid Oyj)
Fingrid Oyj will construct six 400 kV series capacitor banks at three different stations as a turnkey basis contract. The scope includes fixed series capacitor banks with control and protection systems, primary equipment and necessary civil works. Näytä hankinnat »
2023-08-30   Siltoihin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut 2024-2026 + optio; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue)
Puitejärjestelyllä teetetään uusien siltojen suunnittelua, siltojen korjaussuunnittelua, siltasuunnitelmien tarkastusta, muita erittelemättömiä siltoihin liittyviä asiantuntijapalveluita, siltojen erikoistarkastuksia, sukellustarkastuksia sekä laiturirakenteiden suunnittelua vuosien 2024 - 2026 välisenä aikana. Näytä hankinnat »
2023-08-29   Muhoksen kunnan sähkötöiden puitesopimus (Muhoksen kunta)
Hankinnan kohteena ovat Muhoksen kunnan sähkötyöt (puitejärjestely) tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti vuosille 2023-2025. Puitejärjestely sisältää mahdollisuuden myös kahteen erilliseen optiovuoteen. Puitejärjestelyn piiriin kuuluvat hankkeet ovat pääsääntöisesti olemassa olevien rakennusten korjaus-, kunnossapito- ja muutostöitä. Puitesopimusten perusteella voidaan toteuttaa myös pieniä uudisrakennuskohteita. Töiden sisältö ja puitesopimuksen ehdot selviävät liitteen 3 … Näytä hankinnat »
2023-08-29   Muhoksen kunnan suunnittelupalveluiden puitejärjestely (Muhoksen kunta)
Hankinnan kohteena ovat Muhoksen kunnan yksilöimättömät uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelupalvelut. Puitejärjestelyn piiriin kuuluvat hankkeet ovat pääsääntöisesti olemassa olevien rakennusten korjaus-, kunnossapito- ja muutostöitä. Puitesopimukseen voi sisältyä myös uudisrakennuskohteita. Tarjouskilpailun perusteella valitaan korkeintaan viisi (5) puitesopimustoimijaa kullekin osa-alueelle, jotka jaotellaan seuraavasti: 1. Pää- ja arkkitehtisuunnittelu 2. LVIA-suunnittelu 3. Sähkösuunnittelu 4. … Näytä hankinnat »
2023-08-29   Muhoksen kunnan LVI-töiden puitesopimus (Muhoksen kunta)
Hankinnan kohteena ovat Muhoksen kunnan LVI-työt (puitejärjestely) tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti vuosille 2023-2025. Puitejärjestely sisältää mahdollisuuden myös kahteen erilliseen optiovuoteen. Puitejärjestelyn piiriin kuuluvat hankkeet ovat pääsääntöisesti olemassa olevien rakennusten korjaus-, kunnossapito- ja muutostöitä. Puitesopimusten perusteella voidaan toteuttaa myös pieniä uudisrakennuskohteita. Töiden sisältö ja puitesopimuksen ehdot selviävät liitteen 3 … Näytä hankinnat »
2023-08-29   Muhoksen kunnan rakennustöiden puitesopimus (Muhoksen kunta)
Hankinnan kohteena ovat Muhoksen kunnan LVI-työt (puitejärjestely) tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti vuosille 2023-2025. Puitejärjestely sisältää mahdollisuuden myös kahteen erilliseen optiovuoteen. Puitejärjestelyn piiriin kuuluvat hankkeet ovat pääsääntöisesti olemassa olevien rakennusten korjaus-, kunnossapito- ja muutostöitä. Puitesopimusten perusteella voidaan toteuttaa myös pieniä uudisrakennuskohteita. Töiden sisältö ja puitesopimuksen ehdot selviävät liitteen 3 … Näytä hankinnat »
2023-08-25   Kaijonharjun päiväkodin ateria- ja puhtauspalveluiden hankinta (Oulun kaupunki)
Oulun kaupunki, Oulun Tilapalvelut -liikelaitos, jatkossa tässä tarjouspyynnössä myös "Tilaaja", pyytää tarjousta Oulun kaupungin kohteiden käyttäjäpalveluiden tuottamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Käyttäjäpalvelut voivat olla mm. ateria-, ja puhtauspalveluita. Hankinnan kohteena on Kaijonharjun päiväkodin ateria- ja puhtauspalvelut, osoitteessa Kalevalantie 11 Oulu. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimus on voimassa 1.1.2024 alkaen … Näytä hankinnat »
2023-08-25   Oulun Tilapalvelut - Vesikattojen ja kattoturvatuotteiden tarkastus- ja huoltopalvelut (Oulun kaupunki)
Oulun Tilapalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne vesikattojen ja kattoturvatuotteiden tarkastus- ja huoltopalveluista. Vesikattojen tarkastus sisältää liitteen kaksi (2) mukaiset tehtävät ja ne tulee suorittaa ko. vuoden heinäkuun loppuun mennessä. Liitteessä yksi (1) on taulukoitu tarkastettavat kohteet ja tarkastusvuosi. Tilaajalla on mahdollisuus lisätä tai poistaa kohteita kiinteistökannassa tapahtuvien muutosten ja peruskorjausten vuoksi. Kattoturvatuotteiden tarkastus suoritetaan joka vuosi ja … Näytä hankinnat »
2023-08-24   Polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltojen hankinta Metsähallituksen retkikohteille (Metsähallitus)
Hankintaan sisältyy tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatut Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimien retkeilyyn tarkoitettujen alueiden polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltoa. Osa-alueella 10 hankittava palvelu on luonteeltaan enemmän kiinteistöhuoltoa. Hankinta on jaettu kymmeneen (10) osa-alueeseen: Osa-alue 1: Utsjoki Osa-alue 2: Inarin retkeilykohteet (Inari) Osa-alue 3: Urho Kekkosen kansallispuisto (Sodankylä, Inari ja Savukoski) Osa-alue 4: Oulangan kansallispuisto, Valtavaara ja Iivaara … Näytä hankinnat »
2023-08-23   Oulun kaupungin asiakaslehden Mun Oulun tuottaminen (Oulun kaupunki)
Oulun kaupungin viestintä pyytää tarjousta Oulun kaupungin asiakaslehden, Mun Oulun, toteuttamisesta "avaimet käteen" periaatteella painettuna määrittelyn mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-23   Oulun pääkirjaston perusparannus 2023-2025 Rakennusurakka (Oulun kaupunki)
Tämän hankinnan kohde on Oulun pääkirjaston peruskorjauksen rakennustyöt tarjouspyynnön mukaisesti. Rakennus on yli 40 vuotta vanha ja kiinteistöön on toteutettu vuosien varrella useampia korjauksia ja tilamuutoksia. Kokonaisvaltaista tilojen ja talotekniikan peruskorjausta ei kirjastoon ole koskaan tehty. Hankkeen laajuus on: - Bruttoala: n. 7.060 br-m2 - Tilavuus n. 30.000 m3 - 4-kerrosta ja kellari Tilaaja hankkii hinta-laatusuhteelta parhaan tarjouksen tehneen palveluntuottajan toteuttamaan Oulun … Näytä hankinnat »
2023-08-21   Raakapuun autokuljetuspalveluiden hankinta 1.1.2024 alkaviin sopimuksiin (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää sähköisiä tarjouksia raakapuun autokuljetuspalveluista Lapin, Pohjanmaa-Kainuun ja Etelä-Suomen hankinta-alueille. Sopimusten kesto ja ehdot on määritelty hankintaerittäin. Palvelu tulee toteuttaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n autokuljetuksen palvelukuvauksen (Liite 1) mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-18   Inverted Microscope (University of Oulu)
University of Oulu, Elbuken Lab: Microfluidics and Biosensor Research Group, requests tenders for an inverted microscope. Purpose of the investment is to monitor particle flow inside microfluidic devices that are custom-designed using microfabrication techniques. The microscope will be used to measure device dimensions, image flow profiles using fluorescent particle tracers and to record images and time lapse images. The microscope will complement the existing microscopes and will be used for long-term … Näytä hankinnat »
2023-08-18   Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sähkönenergian hankinta (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sähköenergian hankinta. Energiamäärä on noin 65 000 MWh vuonna 2025. Toimitusaika 1.1.2025-31.12.2026. Lisäksi optiot vuosille 2027 ja 2028, vuodeksi kerrallaan. Optioiden käytöstä tullaan päättämään sopimuskauden aikana. Tarkemmat tarjouspyynnön yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista. Näytä hankinnat »
2023-08-18   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen pohjatutkimustöiden ja siihen liittyvien asiantuntijapalveluiden puitesopimus (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue)
Puitejärjestelyllä teetetään pohjatutkimuksia sekä siihen liittyviä erittelemättömiä asiantuntijapalveluita vuosien 2024 - 2026 välisenä aikana. Tehtävä on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Näytä hankinnat »
2023-08-17   Pudasjärven Syötteen tiestön talvihoitourakka 2023-2026 (Pudasjärven kaupunki)
Pudasjärven kaupunki pyytää tarjousta Pudasjärven Syötteen katujen ja yksityisteiden talvihoitourakasta 2023-2026. Urakka käsittää tiestöluetteloihin ja -karttoihin merkittyjen katujen, jalankulku- ja pyöräilyväylien-, rakenteiden ja varusteiden hoitotyöt tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvatuin tarkennuksin. Urakka on jaettu kahteen osaan ja tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osaa. - Syötteen taajama-alue (kokonaishintainen kokonaisurakka) - Ympäröivät yksityistiet (yksikköhintainen … Näytä hankinnat »
2023-08-17   Kempeleen kunnan kiinteistöjen kausikunnossapidon alueurakka 2023-2026 (Kempeleen kunta)
Hankinnan kohteena on Kempeleen kunnan hallinnoimien kiinteistöjen piha-alueiden kausikunnossapidot kokonaisurakkoina 2023-2026. Hankinta sisältää yhden optiovuoden kaudelle 2026-2027. Hankinta sisältää kiinteistöjen talvikausien piha-alueiden auraus-, lumenkuljetus- ja hiekoituspalvelut sekä kevätkausien hiekanpoistot ja harjaukset. Hankinta on jaettu osiin. Tarjouskilpailun asiakirjat on tämän tarjouspyynnön liitteenä. Kaikki kilpailutuksen tiedot ja ehdot on kerrottu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Näytä hankinnat »
2023-08-08   Tapahtumatuotantopalvelut (Oulun yliopisto)
Oulun yliopisto (jäljempänä hankintayksikkö tai Tilaaja) hankkii palveluntuottajan toteuttamaan tapahtumatuotantoja. Tapahtumatuotannon sisältö kuvattu liitteessä 1. Palvelukuvaus. Puitejärjestelyyn valitaan enintään yksi (1) puitetoimittaja. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota Palveluntuottajalle yksinoikeutta myydä Palvelua Tilaajalle. Hankintojen määrät ja niiden kustannukset vaihtelevat vuosittain järjestettävien tapahtumien määrän ja niiden luonteen mukaisesti (livetapahtumat, … Näytä hankinnat »
2023-08-03   Rauhan Tervehdys -seurakuntalehden painaminen (Rauhan Tervehdys ry)
Rauhan tervehdys -lehden painatuspalvelut vuodelle 2024 Näytä hankinnat »
2023-08-03   Rauhan tervehdys -seurakuntalehden jakelu (Rauhan Tervehdys ry)
Rauhan tervehdys - seurakuntalehden jakelu vuonna 2024 Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-24   Monoklonaaliset vasta-aineet ajalle 1.1-31.12.2024 + optiovuosi 2025 (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena ovat monoklonaaliset vasta-aineet, jotka kuuluvat ATC-ryhmään L01F sekä pelkästään monoklonaalisia vasta-aineita sisältävät yhdistelmävalmisteet ATC-ryhmässä L01XY. Tarjotuilla lääkevalmisteilla tulee olla myyntilupa Suomessa ja niiden tulee olla Suomessa kaupan ja saatavilla 1.1.2024. Näytä hankinnat »
2023-07-24   Sevofluraani -lääkevalmiste hankintakaudelle 1.1.2024-31.12.2025 + optiokausi 1.1.2026-31.12.2027 (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen sevofluraani -lääkevalmisteen hankinta ajalle 1.1.2024-31.12.2025 + optiokausi 1.1.2026-31.12.2027. Hankinta koskee Suomessa myyntiluvallisia sevofluraani -lääkevalmisteita (ATC-ryhmä N01AB08). Tarjotuilla lääkevalmisteilla tulee olla myyntilupa Suomessa ja niiden tulee olla Suomessa kaupan ja saatavilla 1.1.2024. Näytä hankinnat »
2023-07-17   Rakentamisen suunnittelupalveluiden puitejärjestely (Koulutuskuntayhtymä OSAO)
Hankinnan kohteena on Koulutuskuntayhtymä OSAOn rakentamisen suunnittelupalvelut. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot ja vaatimukset ovat luettavissa tarjouspyynnön muista kohdista sekä liitetiedostoista. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Sopimuksessa on mahdollisuus kahteen (2) yhden (1) vuoden optioon. Tällä sopimuksella hankitaan olemassa oleviin rakennuksiin tarvittavaa suunnittelupalvelua. Hankintayksikkö varaa oikeuden kilpailuttaa yli 100 000 € … Näytä hankinnat »
2023-07-17   Esikäsittelylaitokseen liittyvä infraurakka (Pyhännän kunta)
Pyhännän kunnassa Puhdistamontielle on suunniteltu esikäsittelylaitos, jonka tarkoitus on leikata elintarviketeollisuuden jätevesien kuormitusta. Urakkaan sisältyy mm. paineviemärin,vesijohdon,esikäsittelylaitokseen liittyvien säiliöiden,pumppamoiden, putkistojen,kaivojen ym. rakentaminen. Esikäsittelylaitoksen alueen rakennekerrosten rakentaminen ym. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Pertti Kallinen Oy
2023-07-17   Oulun Tilapalvelut - Aseman koulun lämmöntuotantopalvelu (Oulun kaupunki)
Oulun Tilapalvelut pyytää tarjoustanne Aseman koulun lämmöntuotantopalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Palvelu sisältää lämmön toimittamisen kohteeseen lämpöpalveluna lämmöntoimittajan toimittamalla ja omistamalla lämpölaitoksella. Lämpö tuotetaan hiilineutraalilla puupelletillä ja uusiutuvalla lämmitysöljyllä. Tarjoukset eivät saa sisältää omia ehtoja. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Näytä hankinnat »
2023-07-14   A200342 Limingan koulutuskeskus, Uusi päärakennus: sähköurakka (Senaatti-kiinteistöt)
Limingan koulukodin uuden päärakennuksen sähköurakoitsijan hankinta Näytä hankinnat »
2023-07-14   A200342 Limingan koulutuskeskus, Uusi päärakennus: rakennusurakka (pääurakka) (Senaatti-kiinteistöt)
Limingan koulukodin uuden päärakennuksen rakennus- ja pääurakoitsijan hankinta Näytä hankinnat »
2023-07-14   A200342 Limingan koulutuskeskus, Uusi päärakennus: LVI-urakka (Senaatti-kiinteistöt)
Limingan koulukodin uuden päärakennuksen LVI-urakoitsijan hankinta Näytä hankinnat »
2023-07-14   A200342 Limingan koulutuskeskus, Uusi päärakennus: rakennusautomaatiourakka (Senaatti-kiinteistöt)
Limingan koulukodin uuden päärakennuksen rakennusautomaatiourakoitsijan hankinta Näytä hankinnat »
2023-07-14   Kaava- ja yksityisteiden sekä puistoalueiden hoito (Siikalatvan kunta)
Tarjouspyynnön kohteina ovat Siikalatvan kunnan kaavateiden, kunnan hoitamien yksityisteiden sekä kunnan puisto- ja erillisten liikennealueiden kesä- ja talvihoito ajalla 01.10.2023 – 30.9.2025. Sopimukseen lisätään optiomahdollisuus ajanjaksolle 1.10.2025 – 30.9.2027. Näytä hankinnat »
2023-07-11   Oulun Tilapalvelut - Kiinteistöjen piha-alueiden hoito, Oulun, Oulunsalon ja Haukiputaan alueurakat 2023 (Oulun kaupunki)
Oulun kaupunki, Oulun Tilapalvelut -liikelaitos pyytää tarjousta Oulun alueiden, Oulunsalon ja Haukiputaan kiinteistöiden alueurakoista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouksen voi jättää yhteen tai kaikkiin alueisiin. Oulun keskustan alue ja Oulunsalon alue sisältää ympärivuotisen kesä- ja talvi-hoidon. Muilla alueilla urakka sisältää vain talven työt. Sopimus on kaksivuotinen ja sisältää kaksi yksittäistä optiokautta (2+1+1). Alueen tarpeista riippuen sopimuskausi on joko … Näytä hankinnat »
2023-07-07   Oulun Tilapalvelut - Rakennusautomaatiojärjestelmien saneeraus- ja ylläpitopalvelujen puitejärjestely (Oulun kaupunki)
Oulun Tilapalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne rakennusautomaatiojärjestelmien saneeraus- ja ylläpitopalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Oulun kaupungin julkisten palvelukiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmistä suurin osa on Schneiderin ja Fidelixin järjestelmiä. Schneiderin järjestelmistä enemmistö on Atmostech- ja TAC Vista-järjestelmiä, joiden elinkaari on lopussa tai loppunut. Tällä hankinnalla haetaan palveluntoimittajia tilaajan elinkaarensa päässä olevien … Näytä hankinnat »
2023-07-05   Henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinnan kohteena ovat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoitotyöt ovat pääosin raivaus- ja moottorisahalla tehtäviä töitä. Työ voi sisältää myös käsityövälinein tehtävää puuston käsittelyä sekä esimerkiksi niittoa ja pienpatojen tekemistä, raivatun puuston tai niitetyn heinän käsittelyä ja raivaustähteen polttamista. Työt voivat sisältää myös kasvivieraslajien torjuntaa ja muuta henkilötyönä toteutettavaa luonnonsuojelutyötä. Kemiallista torjuntaa ja erityistä suojavarustusta vaativat … Näytä hankinnat »
2023-07-04   Taivalkosken kunnan talvihoitourakat 2023-2026, optiot 2027 ja 2028 (Taivalkosken kunta)
Taivalkosken kunta pyytää tarjouksia katujen ja yksityisteiden talvikunnossapidosta. Tarkempi sisältö on kerrottu tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Kari Timonen Oy Koillismaan kaivu ja auraus Oy Maanrakennus Vääräniemi Oy Niskalan Tila Oy Syötteen Maansiirto Oy Väisänen Juho Tmi
2023-07-04   Siikajoen palvelutalon uudisrakennuksen irtokalusteet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Siikajoen palvelutalon uudisrakennuksen irtokalusteiden hankinta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Hankinta ylittää EU-kynnysarvon, koska Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle hankitaan kuluvan vuoden aikana useammalle sote-keskukselle ja palvelukeskukselle irtokalusteita, jotka yhdessä ylittävät EU-kynnysarvon. Siikajoen palvelutalon osoite: Heikinkuja 4, 92400 Ruukki Hankinta on jaettu kolmeen (3) osatarjousryhmään seuraavasti: 1. Toimistokalusteet 2. Taukotilan kalusteet 3. Ruokailu- ja … Näytä hankinnat »
2023-07-03   Alkoholi- ja panimotuotteet Oulun kaupunginteatteri Oy:lle E49/2023 (Monetra Oulu Oy)
Monetra Oy Hankintapalvelut pyytää Oulun kaupunginteatteri Oy:n (jäljempänä myös "tilaaja") toimeksiannosta tarjoustanne alkoholi- ja panimotuotteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 15.9.2023. Aloitusaikataulu on arvio ja hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimusta on oikeus jatkaa optiovuosille tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Oulun kaupunginteatteri siirtyy tuottamaan teatterin ravintolapalvelut omana … Näytä hankinnat »
2023-07-03   Oulun Kaupunginteatterin elintarvikehankinnat (Monetra Oulu Oy)
Monetra Oy Hankintapalvelut pyytää Oulun kaupunginteatteri Oy:n (jäljempänä myös "tilaaja") toimeksiannosta tarjoustanne elintarvikkeista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Oulun kaupunginteatteri siirtyy tuottamaan teatterin ravintolapalvelut omana tuotantonaan 1.10. lähtien ja on vasta luomassa omaa ilmettään ravintolatoiminnan osalta. Tavoitteena on saada ravintolalle nykyistä suurempi käyttöaste, profiloitua ja kehittää ravintolatoimintaa yhtenäiseksi teatterikulttuurin kanssa. … Näytä hankinnat »
2023-06-30   Ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, kokopuun korjuu ja lähikuljetus luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinta sisältää ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, koneelliset raivaukset ja kokopuun korjuut sekä lähikuljetukset luonnonsuojelualueilla. Pääsääntöisesti työt ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kaivinkonetyöt voivat sisältää ojitusalueiden ennallistamista, jossa palautetaan ojitettujen suoalueiden vesitalous ojat tukkimalla sekä patorakenteilla, pintavalleilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Lisäksi kaivinkonetyöt voivat sisältää palokujien tekoa sekä perinnebiotoopeilla ja … Näytä hankinnat »