Kanta-Hämeen tietoliikennepalvelut

Hämeenlinnan kaupunki

Hankinta tehdään hankintarenkaana, johon osallistuvat erikseen mainitut organisaatiot. Hämeenlinnan kaupunki (jäljempänä Tilaaja) toimii hankintayksikkönä osallistuvien organisaatioiden valtuuttamana. Osa yhteisöistä on mukana optiona, eli voivat hankkia palveluita tämän sopimuksen kautta. Lisäksi osa organisaatioista varaa oikeuden optiona hankkia osan sopimuksen palveluista, eli eivät sitoudu kaikkien palveluiden hankintaan.
Osallistujat listattu: Liite 1, 2. välilehti.
Selvyyden vuoksi todetaan, että osallistuvan organisaation (mukaan lukien Hämeenlinnan kaupungin) osalta palvelu alkaa aikaisintaan siinä vaiheessa, kun organisaation aikaisempi (edellinen) sopimus vastaavasta palvelusta on päättynyt. Esimerkiksi jos organisaatiolla on voimassaoleva sopimus tietoliikennepalveluista 30.4.2024 saakka, voi kyseinen organisaatio alkaa ostaa tietoliikennepalveluita tämän hankinnan perusteella aikaisintaan 1.5.2024 alkaen.
Hankintapäätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tarjouksessa pyydetään ilmoittamaan tarjoajan sähköinen yhteystieto.
TARJOUSPYYNNÖN KUVAUS
Hankintayksikkö pyytää tarjousta seuraavasta palvelukokonaisuudesta:
Suljettu tietoliikenneverkko, palomuuripalvelut, internet-yhteys, lähiverkon laitteet palveluna sekä näihin liittyviä optioita.
Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen maantieteellisin perustein:
A) Hämeenlinnan seutu
B) Forssan seutu
C) Riihimäen seutu
Tarjoja voi tarjota palveluita vain yhdelle tai useammalle osa-alueelle. Kaikille tarjottaville osa-alueille tulee tarjota kaikkia tarjouspyynnön ja vaatimusmäärittelyn (Liite 1) palveluita. Jokaiselle tarjottavalle osa-alueelle tulee täyttää erilliset vaatimusmäärittelyt sekä hintaliitteet. Vertailu ja hankintapäätös tehdään erikseen jokaisesta osa-alueesta.
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarkemmat tarjousvaatimukset löytyvät tämän tarjouspyynnön liitteestä 1, jossa on ilmoitettu tarjottavien palveluiden vähimmäis- ja laatuvaatimukset.
Hankinnassa noudatetaan hankintalakia. Menettelytapana on EU-kynnysarvon ylittävä avoin menettely.
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat suomen kielellä ja tarjous tulee antaa suomen kielellä.
TARJOUKSEN VOIMASSAOLO JA HYLKÄÄMISPERUSTEET
Tarjouksen on oltava voimassa kuusi (6) kuukautta tarjouksen viimeisestä mahdollisesta jättöpäivämäärästä lukien. Hankintayksikkö tai Learnpoint Oy ei maksa korvausta kyseessä olevan tarjouksen tekemisestä.
Lain julkisista hankinnoista nojalla hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä puutteelliset, tarjouspyynnön vastaiset tai myöhästyneenä saapuneet tarjoukset.
Hankintayksikkö pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli tarjoushinnat ovat yleistä hintatasoa selvästi korkeammat tai tarjoukset ovat hankintayksikölle ilmeisen epäedullisia.
ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÖ
Toimittajalla on oikeus käyttää toteutuksessa alihankkijoita. Toimittaja vastaa alihankkijoiden työstä, toiminnasta ja laadusta hankintayksikölle ja mahdolliset alihankkijan toimintaa koskevat reklamaatiot sekä korvausvaatimukset hankintayksikkö osoittaa toimittajalle. Tarjouskilpailussa valitun toimittajan tulee ilmoittaa käyttämänsä alihankkijat hankintayksikölle ennen hankkeen toteutusta.
TARJOUSTEN JULKISUUS
Mikäli tarjousasiakirjat sisältävät tarjoajan mukaan salassa pidettäviä liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan selvästi merkittävä tarjousasiakirjoihin, miltä osin ne tarjoajan näkemyksen mukaan olisi pidettävä salassa. Tarjousten kokonaishinnat eivät ole liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli varsinainen tarjousdokumentti sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia, niin siitä tulee toimittaa myös julkinen versio.
KÄYTTÖÖNOTTO
Toimittaja sitoutuu toimittamaan kaikki palvelut Tilaajan käyttöön viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä.
Hankintapäätös pyritään tekemään kesäkuussa 2023 ja sopimus mahdollisimman pian tämän jälkeen. Tilaaja edesauttaa toimitusaikataulun toteutumisessa omalta osaltaan.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-07. Hankinta julkaistiin 2023-04-24.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-24 hankintailmoitus
2023-05-19 Lisätietoilmoitus
hankintailmoitus (2023-04-24)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Hämeenlinnan kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0146921-4
Postiosoite: Wetterhoffinkatu 2
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
Postinumero: 13100
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: hankinnat@hameenlinna.fi 📧
Alue: Kanta-Häme 🏙️
URL: https://www.hameenlinna.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Hattulan kunta
Kansallinen rekisterinumero: 0145801-3
Postitoimipaikka: Hattula

Hankintaviranomainen
Sähköposti: hattulan.kunta@hattula.fi 📧
URL: https://www.hattula.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Janakkalan kunta
Kansallinen rekisterinumero: 0147510-4
Postitoimipaikka: Turenki

Hankintaviranomainen
Sähköposti: kirjaamo@janakkala.fi 📧
URL: https://www.janakkala.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kansallinen rekisterinumero: 0205303-4
Postitoimipaikka: Hämeenlinna

Hankintaviranomainen
Sähköposti: info@kktavastia.fi 📧
URL: https://www.kktavastia.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Forssan kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0145626-1
Postitoimipaikka: Forssa

Hankintaviranomainen
Sähköposti: kirjaamo@forssa.fi 📧
URL: https://www.forssa.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Riihimäen kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0152563-4
Postitoimipaikka: Riihimäki

Hankintaviranomainen
Sähköposti: kirjaamo@riihimaki.fi 📧
URL: https://www.riihimaki.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Hausjärven kunta
Kansallinen rekisterinumero: 0145997-2
Postitoimipaikka: Oitti

Hankintaviranomainen
Sähköposti: hausjarvi@hausjarvi.fi 📧
URL: https://www.hausjarvi.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Lopen kunta
Kansallinen rekisterinumero: 0150919-1
Postitoimipaikka: Loppi

Hankintaviranomainen
Sähköposti: lopen.kunta@loppi.fi 📧
URL: https://www.loppi.fi 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=455453&tpk=95e08cab-c390-4eed-a8e1-656385bc1d67 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=455453&tpk=95e08cab-c390-4eed-a8e1-656385bc1d67 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kanta-Hämeen tietoliikennepalvelut HML/499/02.08.06/2023
Tuotteet/palvelut: Alueverkkopalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinta tehdään hankintarenkaana, johon osallistuvat erikseen mainitut organisaatiot. Hämeenlinnan kaupunki (jäljempänä Tilaaja) toimii hankintayksikkönä...”    Näytä lisää
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Hämeenlinnan seutu (osa-alue A)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Tietoliikenneverkko 📦
Lisätuotteet/palvelut: Puhelin- ja tiedonsiirtopalvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: Tietotekniikan asiantuntijapalvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: Lähiverkkopalvelut 📦
Suorituspaikka: Kanta-Häme 🏙️
Hankinnan kuvaus: Katso tarjouspyyntöasiakirjat.
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 48
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus: Katso tarjouspyyntöasiakirjat.
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus: Katso tarjouspyyntöasiakirjat.

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Forssan seutu (osa-alue B)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Riihimäen seutu (osa-alue C)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Katso tarjouspyyntöasiakirjat.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Katso tarjouspyyntöasiakirjat.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 3
Puitesopimusten osalta on esitettävä perustelut 8 vuotta ylittävälle kestolle:
“Yhdelle osa-alueelle valitaan yksi toimija, jolloin toimijoita voi olla kolmella osa-alueella yhteensä 1-3. Pidempi kesto johtuu hankinnan kohteesta...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-07 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-07 12:15 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Learnpoint Oy toimii hankinnassa tilaajan valtuuttamana asiantuntijana.”

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/86875/notice/126708”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 084-257660 (2023-04-24)
Lisätietoilmoitus (2023-05-19)

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 084-257660

Muutokset
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: II.1.5
Muutettavan tekstin paikka: Arvioitu kokonaisarvo
Tyhjä vanha arvo
Uusi arvo
Teksti: 16000000.00
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: II.1.5
Muutettavan tekstin paikka: Arvioitu kokonaisarvo
Tyhjä vanha arvo
Uusi arvo
Teksti: Eur
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.2
Muutettavan tekstin paikka: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-06-07 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-06-13 📅
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.7
Muutettavan tekstin paikka: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-06-07 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-06-13 📅
Muut lisätiedot
Liitteistä 2A, 2B ja 2C sekä 4A, 4B ja 4C ovat korjatut versiot.
Lähde: OJS 2023/S 099-309711 (2023-05-19)