Kosteudenhallintakoordinaattoreiden ja puhtaudenhallinnan asiantuntijoiden puitejärjestely 2023-2025

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunki ohjaa rakennushankkeiden suunnittelua siten, että rakennus täyttää sen kosteustekniselle toimivuudelle asetetut tekniset vaatimukset. Suunnittelussa huolehditaan, että rakennus on kosteusteknisesti toimiva rakennuksen, rakenteiden ja rakennusosien teknisen käyttöiän ajan. Rakennuksen hyvän sisäilman laadun kannalta on keskeistä, että rakenteiden kosteudesta ei aiheudu vaurioita rakennukselle, mikä voisi aiheuttaa terveyshaittaa rakennuksessa oleskeleville. Rakennushankkeen työmaavaiheen alussa urakoitsija laatii kosteudenhallintasuunnitelman, jonka noudattamista tilaaja valvoo. Sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheessa tilaaja tarvitsee kosteudenhallintakoordinaattorin valvomaan, että rakennushanke täyttää tilaajan asettamat, säädösten mukaiset vaatimukset ja tavoitteet.
Urakoitsija laatii työmaavaiheen alussa puhtaudenhallintasuunnitelman, jonka noudattamista tilaaja valvoo. Tilaaja tarvittaessa tilaa puhtaudenhallinnan asiantuntijapalveluja varmistamaan, että urakoitsija on noudattanut tilaajan asettamat vaatimukset ja tavoitteet.
Tällä tarjouspyynnöllä haetaan Helsingin kaupunkiympäristön toimialan talonrakennushankkeisiin kosteudenhallintakoordinaattoreita ja puhtaudenhallinnan asiantuntijoita. Tarjouspyynnön osa-alueet ovat:
1. Kosteudenhallintakoordinaattori
2. Puhtaudenhallinnan asiantuntija
Kosteudenhallintakoordinaattori ja puhtaudenhallinnan asiantuntijat työskentelevät Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun palvelurakennushankkeissa ja asuntotuotanto-palvelun asuntorakennushankkeissa.
Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Tämän hankintaprosessin perusteella valitaan ne toimittajat, joiden kanssa solmitaan sopimukset em. palvelujen tuottamisesta (puitesopimus).
Tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1) ja muissa liitteenä
olevissa asiakirjoissa.
Toimeksiannot tilataan kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisen osa-aluekohtaisen prosenttijakauman perusteella.
Prosenttijakauma mukailee tarjoajien tarjousten paremmuusjärjestystä tässä puitejärjestelyn perustamista koskevassa
tarjouskilpailussa.
Tarjoajakohtainen prosenttiosuus määräytyy tarjoajan saamien vertailupisteiden (hintapisteet + laatupisteet) mukaisesti
seuraavan kaavan mukaisesti: Tarjoajan saamat vertailupisteet / kaikkien puitejärjestelyyn valittujen tarjoajien vertailupisteiden
summa*100.
Esimerkki prosenttijakaumasta (5 valittua toimittajaa):
Tarjoaja 1: 100 vertailupistettä
Tarjoaja 2: 90 vertailupistettä
Tarjoaja 3: 85 vertailupistettä
Tarjoaja 4: 80 vertailupistettä
Tarjoaja 5: 65 vertailupistettä
Vertailupisteet yht.: 420
Tarjoaja 1: 23,81 % (100/420)
Tarjoaja 2: 21,43 % (90/420)
Tarjoaja 3: 20,24 % (85/420)
Tarjoaja 4: 19,05 % (80/420)
Tarjoaja 5: 15,48 % (65/420)
Prosenttijakaumaa on käytännössä mahdotonta saada toteutumaan täysin tarkasti sopimuskauden aikana. Prosenttijakauman
toteumassa voi siten olla vaihtelua +- 5 % -yksikköä / toimittaja. Prosenttiosuus kuvaa tilausten euromääräistä jakaumaa, ei
tilausten lukumäärän jakaumaa.
Hankinnan arvioitu arvo koko hankintakauden aikana (ml. mahdolliset optiokaudet) ilman alv:tä on 6 000 000 euroa ja hankinnan arvioidun kokonaisarvon enimmäismäärä on 8 000 000 euroa.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-25. Hankinta julkaistiin 2023-04-20.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-20 hankintailmoitus
2023-05-17 Lisätietoilmoitus
2023-06-22 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-20)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen rekisterinumero: 0201256-6
Postiosoite: PL 58208
Postitoimipaikka: Helsingin kaupunki
Postinumero: 00099
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: kymp.tilahankinnat@hel.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/ 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=447221&tpk=972c6b41-5d7e-4c1e-8717-e5844df4ca5c 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=447221&tpk=972c6b41-5d7e-4c1e-8717-e5844df4ca5c 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Kosteudenhallintakoordinaattoreiden ja puhtaudenhallinnan asiantuntijoiden puitejärjestely 2023-2025”
Tuotteet/palvelut: Insinööripalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Helsingin kaupunki ohjaa rakennushankkeiden suunnittelua siten, että rakennus täyttää sen kosteustekniselle toimivuudelle asetetut tekniset vaatimukset....”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 8 000 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kosteudenhallintakoordinaattorit
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Insinööripalvelut 📦
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Puitejärjestelyn piiriin kuuluvien tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteenä (liite 1) olevassa palvelukuvauksessa. Osa-alueelle 1...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatu
Laatukriteeri (painotus): 60
Hinta (painotus): 40
Kesto
Aloituspäivä: 2023-10-01 📅
Loppupäivä: 2025-09-30 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa tästä Palveluntuottajalle kirjallisesti...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Puhtaudenhallinnan asiantuntijan tehtävät
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Puitejärjestelyn piiriin kuuluvien tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteenä (liite 1) olevassa palvelukuvauksessa. Osa-alueelle 2...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Ehdot esitetään liitteessä "Sopimusluonnos".
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 10
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-25 13:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-25 13:05 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Helsinki

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 081-245087 (2023-04-20)
Lisätietoilmoitus (2023-05-17)

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 081-245087

Muutokset
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.2
Muutettavan tekstin paikka: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-05-25 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-05-29 📅
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.7
Muutettavan tekstin paikka: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-05-25 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-05-29 📅
Muut lisätiedot
Tarjouspyyntöasiakirjoja on muutettu.
Lähde: OJS 2023/S 097-303291 (2023-05-17)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-06-22)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“KESKEYTYSILMOITUS: Kosteudenhallintakoordinaattoreiden ja puhtaudenhallinnan asiantuntijoiden puitejärjestely 2023-2025”
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin

Menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 081-245087

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Tiedot muista kuin palkintorahoista
Muut syyt (menettelyn lopettaminen)

2️⃣
Erän tunnistenumero: 2

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Hankinta voidaan hankintalain 125 §:n mukaan keskeyttää vain todellisesta ja perustelusta syystä. Hankinnan keskeyttämiselle on hankintalaissa tarkoitettu...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 121-384056 (2023-06-22)